(+84) 374 28 69 17 ducnghiem@daubep.pro
Nấu ăn: chọn Galileo hay Uncle Roger?

Nấu ăn: chọn Galileo hay Uncle Roger?

Nếu nấu ăn cũng là một cuộc chiến giữa khoa học và “tôn giáo”, và nếu đến cuối cùng khoa học và tôn giáo đều sẽ cần phải đồng hành tồn tại như kết quả của bao cuộc chiến khác, thì “tôn giáo” trong nấu ăn là gì?